Oups...

Votre navigateur semble être obsolète et n'est pas supporté par Training Solutions.

Pour profiter au mieux de nos fonctionnalités, veuillez vous connecter avec un navigateur plus récent.

ETIC'S Partners netwerk

 

FacebookLinkedin​​​​​​​

 

 

Espace membre

icon phone +32 53 21 69 27

 

Taalkeuze

 

Réseaux sociaux

FacebookInstagramlinkedin

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding, gelden tussen Training Solutions en de opdrachtgever onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2: De offerte is slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.
Bij bestelling zal steeds een bestelbon worden opgemaakt, die door de opdrachtgever ondertekend dient te worden voor akkoord. Iedere bestelling die conform de bestelbon wordt uitgevoerd, zal in haar totaliteit worden gefactureerd.
De vermelde prijzen zijn steeds netto en exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk bepaald.

Artikel 3: De leverings- en uitvoeringstermijnen vermeld in de bestelbon zijn louter indicatief en zeker niet bindend.
Indien vertraging  is ontstaan door toedoen van Training Solutions is deze slechts verplicht uit te voeren binnen een redelijke en normale termijn.
Stakingen, ongevallen en alle andere oorzaken die de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van Training Solutions belemmeren, worden beschouwd als gevallen van overmacht die het uitstel van de uitvoering toelaten zonder dat de opdrachtgever zijn order mag vernietigen of een schadevergoeding kan eisen.

Artikel 4: De opdrachtgever bevestigt de nodige schikkingen te treffen met betrekking tot de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de duur van de opleiding in één van de centra van Training Solutions, zonder verhaalsmogelijkheid lastens Training Solutions.
Technische opleidingen en opleidingen voor het bedienen of besturen van mobiele arbeidsmiddelen of specifiek materieel worden uitgevoerd met het materieel van Training Solutions in haar opleidingscentra.
Indien een opleiding doorgaat op de site van de klant, is het zijn verantwoordelijkheid om materieel ter beschikking te stellen dat technisch in orde is, dat goed onderhouden is en dat vergezeld is van de nodige documenten (gebruikershandleiding, EG-verklaring van gelijkvormigheid en het controlerapport van een EDTC indien de wetgeving dit vereist).
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om een machtiging te verlenen aan de gebruiker van specifieke toestellen in zijn bedrijf.

Artikel 5: Alle klachten betreffende de facturen moeten Training Solutions binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

Artikel 6: De facturen van Training Solutions zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de opdrachtgever. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur na de vervaldag en na schriftelijke ingebrekestelling, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn t.b.v. 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125 euro. De wisselbrieven van Training Solutions brengen hierin geen enkele afwijking mee en scheppen geen enkele schuldvernieuwing.
Elke toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen van zodra Training Solutions moet overgaan tot het invorderen via gerechtelijke weg van openstaande facturen van de opdrachtgever.
Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen van de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit lastens de opdrachtgever, komen de door. Training Solutions toegekende betalingsmodaliteiten eveneens van rechtswege te vervallen. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs deze niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege opeisbaar.

Artikel 7: Indien de opdrachtgever zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Training Solutions het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen.

Artikel 8: Kosten van maaltijden zijn altijd inbegrepen.

Artikel 9: De tarieven zijn vastgesteld op basis van economische voorwaarden geldend op datum van de offerte en zijn vatbaar voor aanpassing op basis van indexveranderingen van de beroepsprijzen en van de indexering van de lonen.

Artikel 10: Een gestarte opleiding zal in geval van annulatie door de opdrachtgever, om welke reden dan ook, volledig worden gefactureerd.
Voor een opleiding die nog niet begonnen is, zal een deelname in de kosten worden gefactureerd om de gemaakte kosten te dekken.
Deze deelname wordt op de volgende manier berekend:

  • 50 % van de volledige opleidingskosten indien de annulatie gebeurt tussen de 45e en de 30e kalenderdag voor het begin van de opleiding;
  • 75 %  van de volledige opleidingskosten indien de annulatie gebeurt binnen de 30 kalenderdagen voor het begin van de opleiding.

De annulatie dient per mail of bij aangetekend schrijven te worden aangezegd aan Training Solutions.
Het ontbreken van een dergelijke vorm van annulatie staat gelijk aan het aanvatten van de opleiding, waartoe integrale betaling zal gevorderd worden.

Artikel 11: Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 12: In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de hoofdzetel van Training Solutions bevoegd.

Artikel 13: Zowel de klant als Training Solutions verbinden zich ertoe om geen vertrouwelijke informatie prijs te geven aan derden, met inbegrip van, maar niet uitsluitend beperkt tot toegangscodes en wachtwoorden, financiële informatie, factuurgegevens en informatie over hardware, software en dienstverlening.
 
Artikel 14: Bescherming van persoonlijke gegevens
Het volledige beleid betreffende de verwerking van persoonsgegevens van onze associatie is beschikbaar op volgend adres http://www.trainingsolutions.be/privacy.  Beknopt kan het als volgt worden samengevat:
 
OPLEIDINGEN EN OPVOLGING VAN CURRICULUM – De gegevens worden natuurlijk verwerkt met het oog op de uitvoering van de door u aan ons toevertrouwde contractuele opdracht van opleiding en om daarover met u te communiceren, en om de opvolging van uw curriculum waar te nemen. Het kan daarbij gaan om uw naam, voornamen, afbeelding, beroep, woonplaats of verblijfplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, CV, administratieve documenten, testen, aanwezigheidslijsten, examens of ingeleverde werken, behaalde resultaten enz. Indien u overgaat tot de inschrijving voor onze opleidingen, niet voor uzelf maar voor een personeelslid van u, maakt u zich ertoe sterk hem of haar kennis te doen nemen van ons volledig beleid. Ontvangers van de gegevens – De resultaten van de opleiding en het curriculum kunnen meegedeeld worden aan de huidige of toekomstige werkgever of op vraag van de gerechtelijke autoriteiten.
 
BEHEER VAN ONZE CONTRACTUELE RELATIE – Financiële en contactgegevens worden eveneens gebruikt om over te gaan tot de facturatie van onze prestaties en de invordering ervan. Zij worden doorgegeven aan de fiscale en sociale administraties en aan onze boekhouder. Zij zouden overgemaakt kunnen worden aan onze advocaat of aan een gerechtsdeurwaarder in geval van gerechtelijke invordering.
 
PROMOTIE VAN ONZE DIENSTEN – Ons rechtmatig belang om onze diensten te promoten rechtvaardigt dat wij, op papieren drager en via elektronische weg, informatie- of promotieverrichtingen doorvoeren van diensten van onze associatie en van andere associaties van het netwerk. Die gegevens (naam, voornaam, bedrijf, IP & e-mailadres) worden gezamenlijk door de associaties van ons netwerk verwerkt. Ze zullen in geen enkel geval worden meegedeeld aan derden buiten ons netwerk.
 
De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens (Training Solutions NV, KBO 0843.405.496, rue de la Providence 114 à 6030 Marchienne-au-Pont, data-protection@trainingsolutions.be) blijft te uwer beschikking voor elke vraag en voor de uitoefening van uw recht op toegang, rechtzetting, verwijdering, verzet, portabiliteit, middels verantwoording van uw identiteit.